İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

Telefon (356) 317 50 80  
Faks (356) 317 13 89 Ahmet ÖZDOĞAN
İmar ve Şehircilik Müdürü
E-mail imar@zile.bel.tr  


GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
   Mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında” teşekkülünü sağlamak üzere;
   İmar Kanunu’na tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları, Uygulama İmar Planları ile yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde hazırlanan tüm planların hazırlanması ve onanması aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen plan değişikliği veya ilave plan taleplerini değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak,
3194 sayılı Kanun’un 18.madde uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
3194 sayılı Kanun’un 15. 16. ve 17. maddesine göre tevhit, ifraz, yola terk ve ihdas işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve halihazır harita çalışmalarını yapmak,
İmar durumu hazırlamak, bina kütlelerini hazırlayarak Encümene yazmak,
Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat projeleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, betonarme projeleri, elektrik ve mekanik tesisat projelerini ve çatı planlarını inceleyerek onaylamak,
Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek ve tadilat ruhsatlarını vermek,
4708 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli ödemelerine esas kontrollerini yapmak, ödeme emirlerini yazmak,
İnşaatı tamamlanan yapıların yerinde projeye uygunluğunun kontrol edilerek yapı kullanım izin belgesi, iş bitirme belgesi tutanağı ve yapı denetim sertifikası vermek,
Müdürlük tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş deneyim ve iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek,
Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, su basman seviyesine gelen yapıların su basman vizelerini yapmak,
4708 sayılı Kanun kapsamı dışında ruhsatlandırılan yapıların, betonarme donatı kontrolünü temel, su basman ve her kat seviyesinde yapmak,
Ruhsatsız yapılan kaçak inşaatların, gecekonduların ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıları tespit ederek zabıt tutmak ve bu tür yapılar hakkında İmar Kanunu hükümleri gereğince karar alınmak üzere Encümene havalesini sağlamak, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak,
Asansörlü binaların asansör tescil işlemlerini yapmak ve yıllık periyodik kontrollerle ilgili işlemleri yürütmek,
Belediye Encümenince yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara bilgi verilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla yine Fen İşleri Müdürlüğü’nce yıkım işleminin gerçekleştirilmesi için Fen işleri Müdürlüğü’ne ilgili evrakları yazı ekinde göndermek,
Belediye yetki alanı içerisinde numaratajı oluşturmak, bilgisayar ortamında sürekli güncel tutmak, talep halinde bina ve arsalara ait adres tespitini yapmak ve bu doğrultuda belge düzenlemek, talep edene sokak krokilerini temin etmek,